About usServicesProductsContactSitemap
เมนู
 • หน้าแรก
 • บริการของเรือนพีรนันท์
 • สรรพคุณทางยาของบัว
 • ผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ติดต่อเรือนพีรนันท์
 • รับสมัครบุคลากร
 • เกี่ยวกับเรือนพีรนันท์
 • แผนที่ลิงค์ภายในเว็บ
 • ความคิดเห็นผู้ใช้บริการ
   
 • เว็บแนะนำ
   
  บัว เป็นไม้น้ำชนิดหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน บัวมิได้เป็นพืชธรรมดาที่ให้ประโยชน์เฉพาะการนำไปใช้ไหว้พระ นำไปรับประทาน หรือนำไปปลูกไว้เพื่อประดับให้สวยงามเท่านั้น บัวยังสามารถใช้เป็นพืชสมุนไพรได้ โดยเฉพาะ “ บัวหลวง” ซึ่งเป็นบัวที่เกือบทุกส่วนมีสรรพคุณทางยา

  ด้วยความโดดเด่นและมหัศจรรย์แห่ง “ บัว” เรือนพีรนันท์จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยประยุกต์
     
  บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ :
  อาจารย์ ปณินันท์ สกุลทอง

  - วิทยาศาสตรบัณฑิต ( พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหิดล
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยแม่และเด็ก) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ประกาศนียบัตร การดูแลหญิงหลังคลอด ด้วยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวง สาธารณสุข
  - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - ได้รับขึ้นทะเบียน ให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนไทย ประเภท การผดุงครรภ์ไทย ใบอนุญาตที่ พท.ผ.๓๗๓๘


  ประสบการณ์

  - พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยเด็กคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเวลา 2 ปี (2525-2527)

  - พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ที่อยู่ในภาวะวิกฤตโรงพยาบาลกกรุงเทพคริสเตียน
  เป็นเวลา 3 ปี (2527-2530)

  - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต สอนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเวลา 5 ปี (2530-2535)

  - วิทยากรพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
  สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเวลา 1 ปี (2533-2534)

  - ดำเนินสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก และเนอร์สเซอรี่
  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแบบครบวงจร โดยส่งบุคลากรไปดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจากโรคทางด้านอายุรกรรม/ศัลยกรรมที่บ้าน พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน

  - เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โดยอนุมัติของ กรมประชาสงเคราะห์ ตั้งแต่ พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน

  - เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เปิดโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 15(2)
  (โรงเรียนปณินันท์บริรักษ์) โดยอนุมัติของ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

  - วิทยากรหลักและจัดบริการอยู่ไฟดีลิเวอรี่เรือนพีรนันท์ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน


  บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ : คุณ ศิริวรรณ โล่ห์ทองคำ

  -รัฐศาสตร์การบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวง สาธารณสุข
  - ศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
  บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ : น.พ. ประยุทธ เกษมโกเมศ

  - แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.บ) ปี 2530
  - แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ปี 2531 ถึงปัจจุบัน
  - มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538
  - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแบบครบวงจรและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก ปี 2534 ถึงปัจจุบัน
  - สนใจแพทย์ทางเลือกและแมคโครไบโอติกและชีวจิต
  เว็บสุขภาพ
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สถาบันการแพทย์แผนไทย
 • การดูแลสุขภาพสตรีหลังคลอด
 • ออกกำลังกายระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอด
 • แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก
 • ธาตุเจ้าเรือนกับสุขภาพ
 • ปัญหาสุขภาพ
 • ชีวจิต
 • สายด่วนโภชนาการ
 • เกี่ยวกับบัว
 • โรงพยาบาลพระราม 9
 • นิตยสารรักลูก
 • บ้านบัวไทย

 •  
  เกี่ยวกับเรา | บริการ | ผลิตภัณฑ์ | ติดต่อเรา | แผนที่เว็บไซต์

   
  All Rights Reserved 2005 RuenPeeranun. Design by Ades Design Modified by UnitedSME.com